قوانين و ساعات کار قوانين و ساعات کار

قوانين و ساعت کار

هر کاربر تنها در صورت عضويت در کتابخانه مي تواند منبع امانت گيرد

.هر کاربر تنها مي­تواند 4 منبع ، بمدت 30 روز امانت گيرد

تمديد مدرک تنها دو  بار و آن هم قبل يا همان روز موعد تحويل مدرک ممکن است.

جريمه ديرکرد براي هر کاربر در ازاي هر زور 50 تومان مي باشد .

ساعات کار کتابخانه از 8 صبح تا 14 مي باشد

ساعات باز بودن سالن مطالعه 8 صبح تا 18 مي باشد