معرفي کارمندان معرفي کارمندان

پرسنل کتابخانه:

احمد محموديکارشناس علوم کتابداري و اطلاع رساني پزشکي

 منا اسلاميکارشناس ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني