مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول

*** لطفا برای این بخش در تنظیمات یک مرکز DigLib مشخص کنید. ***

مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر ورزش‌ ای‍روب‍ی‍ک‌ ب‍ر اب‍ع‍اد ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ زن‌ م‍ق‍ی‍م‌ م‍رک‍ز ن‍گ‍ه‍داری‌   
2     ت‍اث‍ی‍ر ۶ ه‍ف‍ت‍ه‌ رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ و اس‍ت‍روژن‌ در رت‌ ه‍ای‌ ن‍وزاد ب‍ر م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ح‍ک‍ام‌ اس‍ت‍   
3     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر آگ‍اه‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ در م‍ورد دوران‌   
4     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر آگ‍اه‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ردان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ا و م‍راک‍ز   
5     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ وف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍   
6     ت‍اث‍ی‍رآم‍وزش‌ ش‍رای‍ط اح‍رازطب‍ق‍ات‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ (ح‍ق‌ ش‍غ‍ل‌ )وح‍ق‌ ش‍اغ‍ل‌ ب‍رآگ‍اه‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ رس‍م‍   
7     ت‍اث‍ی‍ر اج‍رای‌ طرح‌ ادغ‍ام‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌ در ن‍ظام‌ ش‍ب‍ک‍ه‌(P.H.C)ب‍ر ن‍گ‍رش‌ م‍ردم‌ روس‍ت‍   
8     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍رپ‍ت‍وک‍ی‍ن‍از ب‍رپ‍روگ‍ن‍وز ی‍ک‍م‍اه‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌ AMI در ب‍خ‍ش‌ س‍ی‌ س‍ی‌ ی‍و   
9     ت‍اث‍ی‍ر اطلاع‍ات‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ : ب‍ررس‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ، ارزش‌ و ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌   
10     ت‍اث‍ی‍رب‍رگ‌ آرت‍ی‍ش‍و(Cynarascolymusl) ب‍رم‍ی‍زان‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍زی‍م‌ ف‍س‍ف‍ات‍ی‍دات‌ ف‍س‍ف‍وه‍ی‍   
11     ت‍اث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‌ خ‍ود م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‌ اخ‍ت‍ی‍اری‌ ادرار در   
12     ت‍اث‍ی‍ر پ‍لاس‍م‍ای‌ غ‍ن‍ی‌ از پ‍لاک‍ت‌ ان‍س‍ان‌ (PRP) ب‍ر روی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ د   
13     ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍وی‍ز ب‍زرگ‌ و TRIENTINE ب‍رم‍ی‍زان‌ پ‍روف‍ای‍ل‌ ل‍ی‍پ‍ی‍دی‌ ، ه‍م‍وس‍ی‍س‍ت‍ئ‍ی‍ن‌ س‍رم‌ ،   
14     ت‍اث‍ی‍ر در پ‍وس‍ت‍ه‌ وح‍ش‍ی‌ (ب‍ن‍ه‌) ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍زی‍م‌ ف‍س‍ف‍ت‍ی‍دات‌ ف‍س‍ف‍و ه‍ی‍درولاز ک‍ب‍د وم‍   
15     ت‍اث‍ی‍ر ش‍رای‍ط آب‌ و ه‍وای‍ی‌ در ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ از آف‍ت‌ک‍ش‌ه‍ا (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ارای‍   
16     ت‍اث‍ی‍رف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ غ‍ی‍رطب‍ی‍ع‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ در م‍رگ‌ وم‍ی‍ره‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ (ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍   
17     ت‍اث‍ی‍رف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ ب‍رف‍روپ‍اش‍ی‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ه‍ا   
18     ت‍اث‍ی‍ر ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ ب‍ر ف‍روپ‍اش‍ی‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ه‍ا   
19     ت‍اث‍ی‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ت‍ون‌ دی‍ن‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ رح‍م‍ةال‍ل‍ه‌   
20     ت‍اث‍ی‍ر م‍ص‍رف‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ داخ‍ل‍ی‌ گ‍ردو ب‍ر ت‍ری‌ گ‍ل‍ی‍س‍ری‍د و ل‍ی‍پ‍وپ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ب‍ا دان‍س‍ی‍ت‍ه‌ ب‍ا