مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول

*** لطفا برای این بخش در تنظیمات یک مرکز DigLib مشخص کنید. ***

مرور بر اساس :

عنوان
1     ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ اث‍ر pramipexole ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍د   
2     ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ اث‍ر پ‍رام‍ی‍پ‍ک‍س‍ول‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍دروم‌ پ‍ای‌ ب‍ی‍ق‍رار ت‍   
3     ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر طب‌ س‍وزن‍ی‌ ن‍ق‍طه‌ P6 ب‍ر ت‍ه‍وع‌ و اس‍ت‍ف‍راغ‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍   
4     ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ت‍رک‍ی‍ب‌ دوز پ‍ای‍ی‍ن‌ وال‍پ‍روئ‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د و ت‍وپ‍ی‍رام‍ات‌   
5     ک‍ارآم‍دی‌ ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍س‍ائ‍ل‌ زن‍ان‌   
6     ک‍ارب‍رد ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌   
7     ک‍ارب‍رد ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ خ‍ون‌ و ف‍رآورده‌ه‍ای‌ آن‌   
8     ک‍ارب‍رد ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌ (ه‍ازوپ‌) و(چ‍ه‌م‍ی‌ ش‍وداگ‍ر)در ص‍ن‍ای‍ع‌ ن‍ف‍ت‌ ،گ‍ازوپ‍ت‍روش‍ی‍م‍   
9     ک‍ارب‍رد ت‍ع‍ال‍ی‍م‌ اس‍لام‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍لام‍ت‌   
10     ک‍ارب‍رد روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌ در ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ک‍ار ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار SPSS (اس‌.پ‍ی‌.اس‌.ا   
11     ک‍ارب‍رد روش‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ چ‍ن‍د ش‍اخ‍ص‍ه‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا   
12     ک‍ارب‍رد س‍ت‍رون‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ا،ض‍دع‍ف‍ون‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍اوگ‍ن‍دزداه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در ب‍ه‍   
13     ک‍ارب‍رد س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ در م‍ام‍ای‍ی‌   
14     ک‍ارب‍رد س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ در م‍ام‍ای‍ی‌ چ‍را،ک‍ی‌،چ‍گ‍ون‍ه‌   
15     ک‍ارب‍ردس‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ غ‍ش‍ای‍ی‌ درت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌   
16     ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌ در گ‍ن‍دزدای‍ی‌ آب‌ و پ‍س‍اب‌ (م‍ب‍ان‍ی‌ طراح‍ی‌ ،ب‍ه‍ره‌ ب‍ردار   
17     ک‍ارب‍رد غ‍ی‍ر م‍ج‍از داروه‍ا در ورزش‌ (دوپ‍ی‍ن‍گ‌)   
18     ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د در آم‍وزش‌   
19     ک‍ارب‍رد م‍ددک‍اری‌ گ‍روه‍ی‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‌ در م‍دد ک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌   
20     ک‍ارب‍رد ن‍ان‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ودرم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا