مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍اب‍اروری‌ و اخ‍ت‍لالات‌ ن‍ع‍وظی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آس‍ی‍ب‌ ن‍خ‍اع‍ی‌
پدیدآور : ض‍ی‍ائ‍ی‌ ، ام‍ی‍ر
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۶۸۰
رده پزشکی : ‭WJ‬/‭۷۰۹‬/‭‌ض۹‌ن۲‬/‭۱۳۸۵‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۸۴۹۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۸۴۹۸ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌