مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ح‍اف‍ظه‌ ب‍رت‍ر : ت‍رب‍ی‍ت‌ ح‍اف‍ظه‌ ب‍رای‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ و دان‍ش‌ ان‍دوزان‌
پدیدآور : ه‍روآب‍ادی‌ ، ث‍روت‌
شماره راهنما : ‭BF‬/‭۳۸۵‬/‭‌ه۴‌ح۲‬/‭۱۳۸۱‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۷۲۳
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۹۹۸۵ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۰۷۸۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۲۰۷۸۷ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌