مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : گ‍ره‌ ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ب‍خ‍ی‍ه‌
پدیدآور : گ‍ی‍دی‍ن‍گ‍ز ، دن‍ی‍س‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۰۷۱
رده پزشکی : ‭WO‬/‭۱۶۶‬/‭‌گ۹‌گ۴‬/‭۱۳۹۲‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۲۹۱۰ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۲۹۱۱ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ 1398/12/08 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۳۲۹۱۲ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ 1398/12/13 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۳۲۹۱۳ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۳۲۹۱۴ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌