مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍ان‍و ذرات‌ در چ‍رخ‍ه‌ آب‌: وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ا،ت‍ج‍زی‍ه‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ واث‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
پدیدآور : ف‍ری‍م‍ل‌،اف‌ .ه‍ا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۱۸۸
رده پزشکی : ‭WA‬/‭۶۷۱‬/‭‌ف۴‌ن‬/‭۱۳۹۳‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۳۶۴۵ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۳۶۴۶ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۳۳۶۴۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۳۶۳۵۲ 4 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۳۶۳۵۳ 5 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۳۶۳۵۴ 6 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 ۳۶۳۵۵ 7 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 ۳۶۳۵۶ 8 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌