مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : م‍ام‍وری‍ت‌گ‍رای‍ی‌ در آم‍وزش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در ق‍ال‍ب‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ول‌ در آم‍وزش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
شماره راهنما : ۱۳۹۴،۲۵۴ ال‍ف‌
نوع مدرک : اسناد و مدارک فارسی
شماره مدرک : ۲۵۴ال‍ف‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۵۴ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ م‍رج‍ع‌