مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ه‍دای‍ه‌ال‍ن‍اس‍ک‍ی‍ن‌ م‍ن‌ال‍ح‍ج‍اج‌ وال‍م‍ع‍ت‍م‍ری‍ن‌ م‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ ن‍ج‍اه‌ال‍ع‍ب‍اد
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۱۸۸/۳‬/‭‌ه۴‬/‭۱۳۸۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۴۲۱
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۴۴۶۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌