مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : غ‍ال‍ی‍ان‌ و ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ب‍رخ‍ورد ام‍ام‍ان‌ م‍ع‍ص‍وم‌ (ع‌ )ب‍ا ای‍ش‍ان‌
پدیدآور : ح‍اج‍ی‌ زاده‌،ی‍دال‍ل‍ه‌
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۲۴۱‬/‭۲/‌غ۲‌ح‬/‭۱۳۹۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۴۹۸
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۴۴۷۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌