مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : گ‍ره‌ ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ب‍خ‍ی‍ه‌
پدیدآور : گ‍ی‍دی‍ن‍گ‍ز ، دن‍ی‍س‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۵۶۰
رده پزشکی : ‭WO‬/‭۱۶۶‬/‭‌گ۹‌گ۴‬/‭۱۳۹۴‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۵۸۸۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ 1398/11/27 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۵۸۸۸ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۳۵۸۸۹ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۳۷۴۳۶ 4 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۳۷۴۳۷ 5 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌