مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍ان‍وب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍رده‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وغ‍ذای‍ی‌
شماره راهنما : ‭QT‬/‭۳۶/۵‬/‭‌ن۲‬/‭۱۳۹۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۷۹۹
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۶۹۸۴ 0 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌