مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍ان‍وپ‍زش‍ک‍ی‌ : ن‍ان‍و ذرات‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در داروس‍ازی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌
پدیدآور : م‍خ‍ت‍ارزاده‌، اح‍د، پ‍دی‍دآور
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۸۰۷
رده پزشکی : ‭QT‬/‭۳۶/۵‬/‭‌م۳‌ن۲‬/‭۱۳۹۶‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۶۹۵۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۶۹۵۸ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌