مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ اس‍ت‍اد ب‍ه‌ ن‍ق‍ده‍ای‌ ب‍ر :ک‍ت‍اب‌ م‍س‍ال‍ه‌ ح‍ج‍اب‌
پدیدآور : م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۲۳۰۱۷‬/‭‌م۶،‌پ۲‬/‭۱۳۷۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۲۶۵
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۷۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۳۷۰۲ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌