مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍اطور دش‍ت‌
پدیدآور : س‍ال‍ی‍ن‍ج‍ر، ج‍روم‌ دی‍وی‍د، ۱۹۱۹- ۲۰۱۰ م‌.
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۸۰۷۰
رده پزشکی : ‭PS‬/‭۳۵۲۵‬/‭‌ف‍لا۷‌ن۲‬/‭۱۳۹۷‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۴۵۱۴ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌