مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ح‍دی‍ث‌ ع‍ش‍ق‌ : س‍روده‌ ش‍اع‍ران‌ در م‍ن‍ق‍ب‍ت‌ ام‍ام‌ ع‍اش‍ق‍ان‌
شماره راهنما : ‭PIR‬/‭۴۰۵۳‬/‭‌خ۸‌ح۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۳۰۶
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۳۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۴۵۸۸ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌