مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ح‍دی‍ث‌ ب‍ی‍داری‌
پدیدآور : ان‍ص‍اری‌، ح‍م‍ی‍د
شماره راهنما : ‭DSR‬/‭۱۵۷۶‬/‭‌ف‍لا۸‌ح۴‬/‭۱۳۷۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۳۱۹
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۵۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۳۹۷۱ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌