مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ح‍ج‍اب‌ م‍ی‍وه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌
پدیدآور : پ‍ورس‍ی‍د آق‍ائ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۸-
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۲۳۰/۱۷‬/‭‌پ۹‌ح۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۴۳۲
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۳۳۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۴۳۳۸ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۴۳۳۹ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۴۳۴۰ 4 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۴۳۴۱ 5 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌