مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : گ‍زارش‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌۷۷
شماره راهنما : ‭LG‬/‭۲۹۱‬/‭‌ف۷د۲۱‬/‭۱۳۸۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۴۶۵
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۸۴۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌