مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : گ‍روه‍ه‍ای‌ خ‍ون‍ی‌ و م‍ع‍رف‌ه‍ای‌ آن‌ :ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ روش‍ه‍ای‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌
پدیدآور : روی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۶۳۷
رده پزشکی : ‭WH‬/‭۴۲۰‬/‭ر۹۱۳‌گ‬/‭۱۳۷۷‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۷۴۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌