مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : گ‍ام‍ی‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ دول‍ت‌ اس‍لام‍ی‌
شماره راهنما : ‭DSR‬/‭۱۷۱۶‬/‭‌س۴‌ج۹‬/‭۱۳۸۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۹۳۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۰۳۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌