مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ح‍دی‍ث‌ پ‍ی‍م‍ان‍ه‌
پدیدآور : پ‍ارس‍ان‍ی‍ا، ح‍م‍ی‍د
شماره راهنما : ‭DSR‬/‭۱۵۵۱‬/‭‌پ۲‌ح۴‬/‭۱۳۸۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۹۷۸
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۱۸۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۹۱۸۸ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌