مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ح‍ج‍رب‍ن‌ ع‍دی‌، درخ‍ش‍ش‍ی‌ در ت‍اری‍ک‍ی‌
پدیدآور : اک‍ب‍ری‌ م‍رزن‍اک‌، ح‍س‍ن‌
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۳۴/۱۶‬/‭‌ف‍لا۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۸۵۱
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۷۶۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۳۷۶۲ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌