مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ح‍ج‌
پدیدآور : ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۱۸۸/۸‬/‭‌ق۴‌ح۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۰۰۹
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۰۸۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۴۱۶۲ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌