مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : گ‍ذر از ن‍وج‍وان‍ی‌ ب‍ه‌ پ‍ی‍ری‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د و ت‍ح‍ول‌)
پدیدآور : اک‍ب‍رزاده‌، ن‍س‍ری‍ن‌، ۱۳۲۶-
شماره راهنما : ‭BF‬/‭۷۱۳‬/‭‌ف‍لا۷‌گ۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۰۱۱
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۰۸۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌