مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ Cام‍رد و ی‌ی‍ورای‍ور]: ی‌س‍ [ن‌
پدیدآور : پ‍وی‍ن‍ار، ت‍ی‍ری‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۰۱۴
رده پزشکی : ‭WC‬/‭۵۳۶‬/‭‌پ۸۵۱‍ه‬/‭۱۳۸۱‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۰۹۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌