مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : غ‍دی‍ر،ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ج‍اوی‍دان‌
پدیدآور : ح‍ی‍درزاده‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۶۱-
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۲۳۳/۵‬/‭‌ح۹‌غ۴‬/‭۱۳۸۹‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۰۵۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۴۰۲۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۴۰۲۱ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۳۴۰۲۲ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌