مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : غ‍ذا،ت‍غ‍ذی‍ه‌ ورژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
پدیدآور : م‍اه‍ان‌ ،ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۱۷۶
رده پزشکی : ‭WB‬/‭۴۰۰‬/‭‌م۲‌غ۴‬/‭۱۳۸۴‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۰۸۰۸ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۰۸۰۹ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۲۰۸۱۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۳۰۶۰۱ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌