مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : م‍اس‍اژ درم‍ان‍ی‌ در دوران‌ ب‍ارداری‌
پدیدآور : اس‍ت‍گ‍ر ، ل‍س‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۲۱۲
رده پزشکی : ‭WQ‬/‭۱۷۵‬/‭‌ف‍لا۵‌م۲‬/‭۱۳۹۱‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۸۹۵۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۸۹۵۲ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ 1394/08/10 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۲۸۹۵۳ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۲۸۹۵۴ 4 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۲۸۹۵۵ 5 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۲۸۹۵۶ 6 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌