مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : پ‍ات‍ول‍وژی‌
پدیدآور : ن‍ی‍اس‍ری‌، م‍ج‍ی‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۱۵
رده پزشکی : ‭QZ‬/‭۴‬/‭‌ن۹۲۳‌چ‬/‭۱۳۸۲‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۵۰۹ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ 1392/03/23 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۹۵۱۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۹۵۱۲ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌