مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : پ‍ات‍ول‍وژی‌
پدیدآور : آق‍اح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۳۱
رده پزشکی : ‭W‬/‭۱۸/۲‬/‭آ۷۲۳‌پ‬/‭۱۳۷۶‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۴۴۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌