مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : پ‍ات‍ول‍وژی‌ راب‍ی‍ن‍ز اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ۲۰۰۳ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ س‍والات‌ پ‍ره‌ ان‍ت‍رن‍ی‌، دس‍ت‍ی‍اری‌ ب‍ص‍ورت‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌
پدیدآور : آی‍ت‍ی‌ ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۶۹۶
رده پزشکی : ‭QZ‬/‭۱۸/۲‬/‭آ۹‌پ۹‬/‭۱۳۸۴‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۸۶۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۰۰۴۲ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۳۰۰۸۶ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۳۰۱۰۷ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۳۲۳۴۱ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌