مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : پ‍ات‍ول‍وژی‌( اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ )راب‍ی‍ن‍ز۲۰۰۷ : ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍س‍ت‌ ه‍ای‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ش‍ده‌ ت‍ا آخ‍ری‍ن‌ دوره‌
پدیدآور : ک‍ری‍م‍ی‌ ی‍زدی‌، ح‍س‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۷۶۱
رده پزشکی : ‭QZ‬/‭۱۸/۲‬/‭‌ک۴‌پ۲‬/‭۱۳۸۶‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۵۲۹۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۵۲۹۶ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ 1399/01/06 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۱۵۲۹۷ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۱۵۲۹۸ 4 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ 1398/12/18 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۱۵۲۹۹ 5 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌