مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ و ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌
پدیدآور : ح‍دادی‍ان‌، ش‍اه‍ی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۴۵
رده پزشکی : ‭QT‬/‭۳۶/۵‬/‭‌ح۴‌ن۲‬/‭۱۳۹۵‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۵۳۳۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۵۳۳۳ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۳۵۳۳۴ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌