مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : م‍ا آم‍ری‍ک‍ا را زی‍ر پ‍ا م‍ی‌گ‍ذاری‍م‌( ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر رون‍د ت‍ح‍ولات‌ ن‍ی‍م‌ ق‍رن‌ اخ‍ی‍ر ای‍ران‌)
پدیدآور : ص‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
شماره راهنما : ‭DSR‬/‭۱۴۷۶‬/‭‌ص۲‌م۲‬/‭۱۳۸۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۰۳۰
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۲۶۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۶۲۷۳ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌