مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ه‍س‍ت‍ی‌ و ه‍ب‍وط(ان‍س‍ان‌ دراس‍لام‌)
پدیدآور : پ‍ارس‍ان‍ی‍ا، ح‍م‍ی‍د
شماره راهنما : ‭BBR‬/‭۵۵‬/‭و۳‌پ۲‬/‭۱۳۸۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۱۹۲
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۷۰۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۷۴۴۵ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۲۵۰۰۴ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌