مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : م‍ال‍ک‍وم‌ ای‍ک‍س‌
پدیدآور : م‍رادی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌، ۱۳۴۶-
شماره راهنما : ‭E‬/‭۱۸۵/۹۷‬/‭‌م۲‌م۴‬/‭۱۳۸۱‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۲۶۰
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۸۶۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۶۸۶۷ 4 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۱۶۸۶۸ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۱۶۸۶۹ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌