مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : گ‍روگ‍ان‌ گ‍ی‍ری‌ و آغ‍از ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
پدیدآور : ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
شماره راهنما : ‭DSR‬/‭۱۶۵۴/۵‬/‭‌ح۲‌گ۴‬/‭۱۳۸۲‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۳۰۵
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۹۱۰ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌