مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ظه‍ور و س‍ق‍وط س‍ل‍طن‍ت‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ :خ‍اطرات‌ ارت‍ش‍ب‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ردوس‍ت‌
پدیدآور : ف‍ردوس‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۶- ۱۳۶۷
شماره راهنما : ‭DSR‬/‭۱۴۸۶‬/‭‌ف۴۲ظ۹‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۴۰۵
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۷۰۶۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۷۳۵۵ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌