مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : غ‍روی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ :ن‍اب‍غ‍ه‌ ن‍ج‍ف‌
پدیدآور : ص‍ح‍ت‍ی‌ س‍ردرودی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳-
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۵۵/۳‬/‭‌ف‍لا۶۳‌ص۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۶۲۹
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۷۴۱۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۷۴۱۵ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌