مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ه‍زار م‍وض‍وع‌، ه‍زار آی‍ه‌
پدیدآور : م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۳۲-
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۶۶/۶‬/‭‌م۳‍ه۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۶۴۵
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۷۴۴۹ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۷۴۵۹ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌