مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : غ‍دد و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ه‍اری‍س‍ون‌ و س‍س‍ی‍ل‌Golden Book دش‍ ی‌دن‍ب‍ ه‌ق‍ب‍ط ت‌روص‍ ه‌ب‍ دروب‍ و ءاق‍ت‍را ،ی‌رای‍ت‍س‍د ،ی‌زروراک‍ ش‌ی‍پ‍ ت‌لااوس‍ ه‌ارم‍ه‍ ه‌ب‍ رای‍ت‍س‍د ش‌ری‍ذپ‍ و ی‌زروراک‍ ش‌ی‍پ‍ ت‌ان‍اح‍ت‍م‍ا رد ت‌ک‍رش‍ ت‌ه‍ج‍ ی‌ک‍ش‍زپ‍ ش‌زوم‍آ و ن‌ام‍رد ت‌ش‍اده‍ب‍ ت‌رازو طس‍وت‍ ه‌دش‍ م‌لاع‍ا ع‌ج‍ارم‍ ی‌ان‍ب‍م‍ رب‍ ی‌ک‍ش‍زپ‍ ه‌دش‍ ی‌دن‍ب‍ ه‌ق‍ب‍ط س‌ورد ه‌ص‍لاخ‍ ه‌
پدیدآور : خ‍داآم‍رزی‍ده‌، داود
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۰۹۸
رده پزشکی : ‭WK‬/‭۱۸/۲‬/‭‌خ۴‌غ۴‬/‭۱۳۸۸‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۸۱۶۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۸۱۶۳ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌