مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍ب‍رد ن‍رم‌ در ب‍س‍ت‍ر دم‍وک‍راس‍ی‌: واک‍اوی‌ وب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ وچ‍رای‍ی‌ ک‍ودت‍ای‌ ن‍اک‍ام‌ م‍خ‍م‍ل‍ی‌ در ای‍ران‌
پدیدآور : اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ،ب‍اب‍ک‌
شماره راهنما : ‭DSR‬/‭۱۷۲۰‬/‭‌ف‍لا۵‌ن۲‬/‭۱۳۸۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۱۷۰
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۷۷۸۱ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌