مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : م‍ام‍ای‍ی‌ و زن‍ان‌
پدیدآور : اوت‌، ج‍رم‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۲۵۰
رده پزشکی : ‭WQ‬/‭۱۰۰‬/‭‌ف‍لا۲‌م۲‬/‭۱۳۸۷‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۸۳۲۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۸۳۲۵ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌