مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍اراص‍ول‌ م‍دی‍ری‍ت‌ درآزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پدیدآور : غ‍روی‌ ،م‍ح‍م‍د ج‍واد
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۴۳۸
رده پزشکی : ‭QY‬/‭۲۳‬/‭‌غ۴‌پ۲‬/‭۱۳۸۸‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۸۶۷۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۸۶۷۵ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌