مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : غ‍ذا وت‍غ‍ذی‍ه‌
پدیدآور : وب‍س‍ت‍رگ‍ان‍دی‌ ،ج‍ون‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۰۹۱
رده پزشکی : ‭QU‬/‭۱۴۵‬/‭و۲‌غ‬/‭۱۳۸۹‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۳۳۰۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۳۳۰۱ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۲۳۸۳۰ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌