مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍اب‍اروری‌ و ت‍ح‍ری‍ک‌ ت‍خ‍م‍ک‌ گ‍ذاری‌
پدیدآور : ص‍ف‍دری‍ان‌ ، ل‍ی‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۱۶۵
رده پزشکی : ‭WP‬/‭۵۷۰‬/‭‌ص۷‌ن۲‬/‭۱۳۸۳‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۳۵۰۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۳۵۰۵ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌