مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : غ‍رب‍ال‍گ‍ری‌ در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌
پدیدآور : اس‍ک‍ات‌ ،وی‍ل‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۲۵۱
رده پزشکی : ‭WP‬/‭۱۴۱‬/‭‌ف‍لا۵‌غ۴‬/‭۱۳۹۰‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۳۸۶۶ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۳۸۶۷ 1 ۲ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۲۳۸۶۸ 1 ۳ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌