مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : م‍ام‍ای‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ از س‍ال‌۷۳-۷۴ ت‍ا ۸۵-۸۶ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌...
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۴۳۴
رده پزشکی : ‭WQ‬/‭۱۸/۲‬/‭‌م۲‬/‭۱۳۸۵‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۲۶۹۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌